PRIVACY BELEID

 1. Algemeen

BE COACH is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom besteden we veel aandacht aan jouw privacy, de vertrouwelijkheid van de informatie die je met ons deelt, en de veiligheid van ons proces en online IT-systeem.
Definities: BE COACH GCV
Privacybeleid: Het door BE COACH vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
Website: www.becoach.be
Persoonsgegeven(s): Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in Geldende Privacywetgeving.
Vertrouwelijke gegevens: Informatie die door BE COACH verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching etc.) en die wij als vertrouwelijk kwalificeren en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.
Geldende Privacywet- en regelgeving: Toepasselijke privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.
Websitebezoeker(s): De persoon die de Website bezoekt.
Opdrachtgever/Deelnemer: Elke derde die met BE COACH een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 1. Toepasselijkheid Privacybeleid Dit Privacybeleid is van toepassing op iedereen die persoonlijke gegevens deelt met BE COACH en/of gebruik maakt van de Website van BE COACH.
  BE COACH is verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die door Opdrachtgever/Deelnemers en Websitebezoekers worden gedeeld en/of achtergelaten op de Website.
  De Website van BE COACH bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). BE COACH is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.
 2. Doelstellingen van vastleggingen zijn: Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:
  • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld onderhandel- en leiderschapstrainingen of bedrijfsinterne projecten;
  • Contact opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten;
  • Om je op de hoogte te stellen van wijzigingen van onze diensten of producten;
  • Om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt;
  • Voor algemene of gerichte aanbiedingen; • Voor het toegang geven tot online leertrajecten;
  • Voor het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van BE COACH;
  • Het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen).

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

 1. De volgende persoonsgegeven worden door BE COACH verwerkt:
  • naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres); alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
  • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
  • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
  • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de te leveren diensten;
  • gegevens voor de organisatie van de te leveren diensten;
  • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de uit te voeren of uitgevoerde diensten;
  • gegevens van begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
  • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
 2. Verstrekking van gegevens binnen BE COACH Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen BE COACH uitsluitend versterkt aan medewerkers die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.
 3. Verstrekking van gegevens aan derden BE COACH zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:
  • Diegene noodzakelijk betrokken is bij de uitvoering van de dienstverlening;
  • De doorgifte geschiedt aan een door BE COACH voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met wie verwerker BE COACH een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
  beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
  • De doorgifte geschiedt aan de accommodatie waar de diensten worden gevolgd;
  • BE COACH op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 4. Geheimhouding Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door BE COACH steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG/GDPR is bepaald.
 5. Beveiliging BE COACH en de Verwerkers hebben noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegeven om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
 6. Bewaartermijnen BE COACH bewaart de Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens van Opdrachtgevers, Deelnemers en Websitebezoekers niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 7. Cookies Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt BE COACH gebruik van cookies.
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. BE COACH gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
  a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
  b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat BE COACH de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. BE COACH gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

BE COACH gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van BE COACH als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

 1. Inzage- en wijzigingsrecht Zowel de Opdrachtgever, Deelnemer als de Websitebezoeker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig de AVG/GDPR. Indien een Opdrachtgever, Deelnemer of Websitebezoeker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van BE COACH kan hij/zij contact opnemen via de gegevens op de contactpagina.
  U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Overige bepalingen BE COACH behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het toepasselijke Privacybeleid door te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien in juni 2018.

Share This